Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Van West India Mercantile Co. N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te Salinja hierna te noemen, “de Leverancier”.

 1. Alle betrekkingen tussen de leverancier en de afnemer zijn onderworpen aan deze Algemene voorwaarden, niet tegenstaande het bestaan van inkoopvoorwaarden e.d. bij de afnemer.
 2. Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en verbinden de leverancier niet, tenzij de leverancier zich schriftelijk heeft verbonden een bepaalde prijsopgaaf gestand te doen gedurende een zekere termijn. In alle gevallen zullen verhogingen van belasting, rechten, vrachtkosten, koersverschillen, keurloon en andere onvoorziene uitgaven steeds doorberekend worden.
 3. Een bestelling kan mondeling of schriftelijk worden gedaan; de leverancier is, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen, niet gehouden een bestelling te aanvaarden.
 4. Ingeval de leverancier de bestelling heeft aanvaard doch daarna op grond van overmacht in de meest ruimste zin des woords niet in staat is gedurende een periode van 60 dagen de opdracht/leverantie uit te voeren, is daardoor de overeenkomst van rechtswege ontbonden, in geval de Leverancier schriftelijk te kennen geeft zulks te wensen.
 5. Alle levertijden zijn steeds geheel vrijblijvend, terwijl overschrijding van een gestelde levertijd nimmer grond zal zijn voor ontbinding van de overeenkomst van de zijde van de afnemer, tenzij ingeval van opzet of grove schuld van leverancier, niet zijnde opzet of grove schuld van één der werknemers van de leverancier.
 6. De leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor schade, hoe ook genaamd of hoe ook ontstaan, als gevolg van gebrekkige, onvolkomen, te late, deel- en of niet - levering of als gevolg van ondeugdelijkheid van de geleverde waren, tenzij ingeval van opzet of grove schuld van leverancier, niet zijnde opzet of grove schuld van een der werknemers van de leverancier. Deze schadeaansprakelijkheidsuitsluiting geldt eveneens en onverkort in geval de geleverde waar nog onder garantie van de leverancier of van enige derde valt.
 7. Afnemer zal steeds gehouden zijn te betalen datgene wat hij daadwerkelijk op grond van zijn bestelling van de leverancier heeft ontvangen, zonder enige korting of compensatie te mogen toepassen.
 8. Alle betalingen dienen te geschieden op door de leverancier aan te even wijze, voor, bij of na aflevering der goederen, doch in leder geval niet later dan 30 dagen na dagtekening van de faktuur.
 9. Bij betaling na vervaldatum van de faktuur als onder 8) of na afloop van enige betalingstermijn zal de afnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal gelden.
 10. Ingeval van non of niet-tijdige betaling vervalt elk recht op eventuele verstrekte korting ten behoeve van de afnemer; Indien een afbetalingsregeling is getroffen, is het gehele resterende bedrag van rechtswege opeisbaar bij non- of niet tijdige betaling van enige termijn.
 11. Ingeval van non of niet-tijdige betaling is de leverancier niet gehouden verdere bestellingen af te leveren c.q. opdrachten waaronder onderhoud en reparaties uitte voeren, ook al betreffen die geheel andere goederen en ook al vallen deze reparaties binnen een gegeven garantie, alvorens betaling te hebben ontvangen betrekking hebbende op de voorgaande bestelling(en) of opdracht(en).
 12. Het risico voortenietgaan of beschadiging der geleverde goederen komt voor rekening van de afnemer zodra bedoelde goederen de opslagplaats winkel of vrachtauto etc. van de leverancier hebben verlaten.
 13. Ingeval van non- of niet tijdige betaling is de leverancier vrij derden met de incasso te belasten. De incasso zal geschieden onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
 14. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van Naf. 50,= en komen ten laste van de afnemer evenals alle verdere gerechtelijke kosten.
 15. Vertragingsrente en incassokosten zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.
 16. Reclames overgeleverde waren dienen en binnen 24 uur na levering mondeling en binnen 72 uur na levering schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding hiervan vervalt iedere aanspraak op de leverancier terzake van het betrokken gebrek.
 17. Garanties worden uitsluitend schriftelijk gegeven en strekken zich niet verder uit dan de aan de leverancier door zijn toeleverancier verstrekte garantie.
 18. Alle goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de vorderingen van de leverancier op de afnemer inclusief rente en inkassokosten volledig zijn betaald. Afnemer verplicht zich om dit eigendomsvoorbehoud van leverancier jegens derden aan wie afnemer doorlevert of met wie afnemer handelt eveneens te maken. Maakt afnemer dit eigendomsvoorbehoud jegens derden niet, verbeurt afnemer een onmiddellijk opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete aan leverancier gelijk aan de koopsom waarvoor afnemer de betreffende goederen van leverancier heeft gekocht.
 19. Bij terugneming van goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud zal de afnemergehouden blijven de koopsom plus rente, kosten en boetes te voldoen aan de leverancier.
 20. Op de betrekkingen tussen leverancier en afnemer is Nederlands Antilliaans recht van toepassing en is het Gerecht in Eerste Aanleg op Curacao bij uitsluiting bevoegd tot kennisname van geschillen.
 21. De Leverancier kan de persoonsgegevens van de klant en de vertegenwoordigers van de klant, alsmede gegevens met betrekking tot het product en diensten gekocht door de klant verwerken, rekening houdend met de geldende wetten en reglementen en de gedragscodes die van toepassing zijn op de Leverancier en de Leverancier kan deze gegevens binnen de groep waartoe de Leverancier behoort in verband met klantenservicebeheer uitwisselen, om criminele activiteiten te voorkomen/ bestrijden en voor commerciële doeleinden.

  Persoonsgegevens kunnen ook met derden in de volgende gevallen uitgewisseld worden:

 1. De Leverancier kan persoonsgegevens met derden uitwisselen waarvan de Leverancier voor haar bedrijfsvoering gebruik maakt van kredietverlening. Dit kan, onder meer inhouden, het uitwisselen van informatie in verband met (i) kredietverlening, de overdracht van persoonsgegevens en kredietgegevens aan derden en (ii) in verband met betalingen, het doorgeven van persoonsgegevens aan derden in landen die niet van hetzelfde niveau van bescherming als in het land van de Leverancier genieten.
 2. Persoonsgegevens kunnen het voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich bevinden in verband met de verwerking van de gegevens zowel tijdens als na de verwerking.
 3. De Leverancier kan persoonlijke gegevens met andere financiële/ krediet instellingen delen om (i) informatie over klanten hun krediet gedrag te geven om het risico van verlies te beperken, (ii) zorgen voor totale klantenkrediet blootstelling om overkreditering te voorkomen en (iii) kredietverstrekkers informatie over andere kredietgerelateerde gedrag van consumenten, zoals frauduleus gedrag, schuldsanering programma's of faillissementen te geven."

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 29 Mei 2014 gedeponeerd ter Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao.